Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "podmínky") jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní agentury www.procesty.cz, jejímž provozovatelem je Pavel Nový, IČ 87387328, se sídlem Sokolská 41, 312 00 Plzeň - Lobzy (dále jen "agentura"), a upravují práva a povinnosti zákazníků a agentury.

Vztah mezi zákazníkem a agenturou se řídí uzavřenou smlouvou k dané službě cestovního ruchu a příslušnými podmínkami konkrétního poskytovatele služby (dále jen "poskytovatel").

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou:

a) cestovní agentura www.procesty.cz, jejímž provozovatelem je Pavel Nový, IČ 87387328, se sídlem Sokolská 41, 312 00 Plzeň - Lobzy (dále jen "agentura"), a

b) zákazník - fyzická nebo právnická osoba (dále jen "zákazník"). Zákazníkem se rovněž rozumí i účastník či příjemce jednotlivých cestovních služeb, v jehož prospěch byla smlouva o poskytnutí služeb uzavřena.

II. Úvodní ustanovení

a) Agentura je zprostředkovatelem služeb cestovního ruchu, které provozuje poskytovatel na základě smlouvy o zprostředkování.

b) Poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která nabízí jednotlivé služby cestovního ruchu nebo další související služby prostřednictvím agentury. V každém konkrétním případě je agentura povinna sdělit zákazníkovi před uzavřením smlouvy dostatečné informace o poskytovateli včetně jeho všeobecných obchodních podmínek.

c) Agentura je oprávněna přijímat peněžní prostředky od zákazníka uhrazené za objednané služby poskytovatele.

III. Uzavření smlouvy

a) Zákazník může činit svoji objednávku jednotlivých služeb cestovního ruchu následující možností:

- prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.procesty.cz,

- prostřednictvím elektronické pošty na adresu procesty@procesty.cz,

- prostřednictvím telefonního čísla (+420) 728 868 666,

- prostřednictvím osobní schůzky s pracovníkem agentury.

b) Způsob objednávky má právo zvolit sám zákazník a s tímto zvoleným způsobem uzavření smlouvy výslovně souhlasí.

c) Po obdržení objednávky zákazníka, a případném jejím potvrzení ze strany poskytovatele, je ze strany agentury zasláno zákazníkovi elektronickou formou potvrzení jeho objednávky s uvedením kompletních údajů o jeho objednávce, včetně jména poskytovatele dané služby cestovního ruchu a konečné ceny.

d) Zákazník bere na vědomí, že do uhrazení ceny není potvrzení objednávky závazné a rezervace, jakož i cena, může být změněna v souladu s pravidly, které jsou pro danou službu cestovního ruchu obvyklá. Agentura na tyto obvyklá pravidla zákazníka upozorní v potvrzení jeho objednávky.

e) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník, po ověření provedené rezervace dané služby agenturou, uhradí. Tímto zákazník potvrzuje, že mu ze strany agentury byly poskytnuty všechny potřebné informace, včetně všeobecných smluvních podmínek poskytovatele, stornovacích a reklamačních podmínek dané služby a předány související dokumenty. Úhradou se považuje okamžik, kdy je daná částka uhrazena k rukám agentury na bankovní účet 43-8173840207/0100 vedeného Komerční bankou na jméno agentury, nebo v hotovosti příslušnému pracovníkovi agentury.

f) Pokud podmínky poskytovatele vyžadují uzavření smlouvy písemnou formou, oznámí agentura tuto skutečnost zákazníkovi, jakmile obdrží jeho objednávku a ta je ze strany poskytovatele potvrzena.

g) Po uzavření smlouvy je agentura povinna ihned vystavit a předat zákazníkovi veškeré dokumenty včetně voucherů nebo poukazů na jednotlivé služby cestovního ruchu, a včetně potvrzení o úhradě služeb. Po předložení voucherů a poukazů bude zákazníkovi daná služba poskytnuta.

IV. Smlouva o poskytnutí služeb

a) Zákazník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vznikají práva a povinnosti související s poskytnutím daných služeb cestovního ruchu zákazníkovi a poskytovateli. Agentura je pouze zprostředkovatelem uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

b) Veškeré návrhy na změny a storna smlouvy, pokud to smlouva nebo všeobecné obchodní podmínky poskytovatele umožňují, je zákazník povinen činit u poskytovatele nebo, pokud to všeobecné obchodní podmínky poskytovatele umožňují, u agentury.

c) Zákazník bere na vědomí, že agentura neposkytuje objednané služby, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné poskytnutí těchto služeb, za úrazy, onemocnění, ztrátu či poškození věcí či jiného majetku zákazníka.

V. Reklamační řád

a) Agentura není oprávněna uznávat či vyřizovat jakékoli reklamace zákazníka, které se týkají poskytovaných služeb na základě uzavřené smlouvy.

b) Reklamace je nutné činit v případě

- aa) vad, které je možné odstranit ihned,

1. bez zbytečného odkladu u pověřené osoby, která je poskytovatelem dané služby cestovního ruchu (např. oprávněný zaměstnanec letecké společnosti, oprávněný zaměstnanec hotelu, oprávněný zaměstnanec autopůjčovny apod.)

2. v případě, že vznesené reklamaci nebude vyhověno, u pověřené osoby u poskytovatele, a to buď prostřednictvím agentury nebo u pověřené osoby poskytovatele - k této reklamaci je zákazník povinen přiložit písemné potvrzení, že reklamace byla učiněna u osoby poskytující danou službu cestovního ruchu a že této reklamaci nebylo nebo nemohlo být vyhověno.

- bb) ostatních vad, nejpozději do sedmi (7) dnů od ukončení poskytnutí dané služby cestovního ruchu u poskytovatele, a to buď prostřednictvím agentury nebo u pověřené osoby poskytovatele, nestanovují-li všeobecné obchodní podmínky poskytovatele lhůtu kratší.

c) Pokud zákazník učiní svoji reklamaci podle článku V. odstavec b) bodu aa) 2 nebo bodu bb) prostřednictvím agentury, je agentura povinna tuto reklamaci se souhlasem zákazníka ihned bez dalších průtahů předat poskytovateli k prošetření a zákazníka o tomto předání a vyřízení reklamace informovat. Zákazník bere na vědomí, že v tomto případě mu nevznikají jakékoli nároky vůči agentuře, která je zákazníkovi pouze nápomocna.

d) Agentura je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele, které byly zákazníkovi sděleny před uzavřením smlouvy.

e) Agentura odpovídá pouze za splnění svých povinností, které souvisejí s uzavřením smlouvy, zejména za:

- včasné a řádné oznámení poskytovateli, že byla učiněna objednávka zákazníka a následně uzavřena smlouva,

- včasné a řádné zajištění potvrzení objednávky ze strany poskytovatele, pokud to jeho podmínky vyžadují,

- včasné a řádné vystavení voucherů, poukazů a dalších souvisejících dokumentů,

- včasné a řádné předání všech potřebných dokladů včetně voucherů, poukazů a dalších dokumentů zákazníkovi,

- včasné a řádné předání potřebných dokladů poskytovateli,

- včasné a řádné oznámení změn, případně storna, smlouvy poskytovateli i zákazníkovi,

- včasné a řádné poukázání ceny dané služby cestovního ruchu na účet poskytovatele.

f) V případě vady uvedených v článku V. odstavec e) je zákazník povinen učinit reklamaci přímo u agentury bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jejího vzniku. Agentura je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

g) Zákazník odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení jména, příjmení, data narození a dalších údajů nutných k identifikaci osoby pro účely dané služby cestovního ruchu, stejně tak i za uvedení správných údajů týkajících se dané služby cestovního ruchu, zejména správné datum pro jejich čerpání. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatelé mohou v souladu s jejich všeobecnými obchodními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů úhradu manipulačních poplatků.

h) Zákazník bere na vědomí, že agentura není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před uhrazením dané služby cestovního ruchu či změny podmínek služeb po vystavení voucheru nebo poukazu a tyto informace zákazníkovi sdělovat.

i) Zákazník odpovídá zejména za

- správnost předaných údajů,

- včasné dostavení k čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu.

j) Zákazník je povinen po uhrazení ceny služby cestovního ruchu sdělit agentuře platné kontaktní údaje (jakož i jejich změnu) pro případ zjištění jejich změn. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů agentura neodpovídá za jakékoli škody, které zákazníkovi vzniknou.

k) Zákazník je povinen zkontrolovat správnost údajů na voucherech a poukazech vystavených agenturou (zejména data, jména, typ a specifikace služby).

l) Zákazník bere na vědomí, že v případě vrácení ceny služby cestovního ruchu zákazníkovi, na základě jejího storna, prostřednictvím agentury, je lhůta pro vyplácení částky zákazníkovi prodloužena o lhůtu patnácti (15) dnů, během které se agentura zavazuje obdrženou částku vyplatit.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

a) Zákazník tímto uděluje souhlas agentuře ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých agentuře (dále jen "správce") pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté zákazníkem ve smlouvě a dokumentech s ní souvajících, a to po celou dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je cestující vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

b) Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která podepsala tyto obchodní podmínky, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c) V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění cestovních služeb a dále nabízení výrobků a služeb subjektu údajů. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu pěti (5) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

d) Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nebytném pro naplnění stanového účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

VII. Závěrečná ustanovení

Zákazník uzavřením smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami nebo podpisem těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti zákazníka a agentury v souvislosti s uzavřením smlouvy řídily těmito obchodními podmínkami.

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 20. 10. 2010.

V otázkách, které nejsou upraveny v těchto všeobecných smluvních podmínkách, se aplikují obecně závazné právní předpisy.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

www.procesty.cz

Pavel Nový, IČ 87387328, sídlo: Sokolská 41, 312 00 Plzeň - Lobzy

Telefon: (+420) 728 868 666

Email: procesty@procesty.cz